چند روز پیش وقتی که صیح زودهمراه بنده زاده ! به خیابان سرک کشیده بودیم هنگام عبور از پیاده رو ی خیابان عماریاسر   یک پراید سفیدبا حرکات جالب توجهی   در کنار خیابان توقف کرد وتنها سرنشین آن با سرعت زیاد به طرف من آمد و خدمتمان چنین عرضه داشت که بنده حقیر سرتا پا تقصیر از رادیو استانی قم جهت انجام یک مصاحبه خیابانی وفراکوچه ای !در خدمتتان هستم .تا آمدم بپرسم که موضوع مصاحبه درباره چیست یکدفعه تن صدا هیجانی شد وطرف پشت سرهم ردیف میکرد که شنوندگان عزیز دراین هوای لطیف زمستانی قم !!!در رابطه بابحث امروزمان که احترام بوالدین است درخدمت یک پدر بزرگوار هستیم واز ایشان میخواهیم بامدد گرفتن از تجربه کلان فرزند داری (2سال تجربه کلان!!)در رابطه با موضوع صبحگاهی امروز مطالبی را بلغور بفرمایند .ما هم بااستفاده از فرصت آنچنان معطلش کردم که دیگر باعث سکته رسانه ای خلق الله نشود .در ضمن افاضاتمان به یک حدیث از آقا رسول الله اشاره کردم که خیلی به دلش نشست .امشب تصمیم گرفتم آن را دلنشین دوستان بلاگی ام کنم .

مردی خدمت رسول الله آمدوعرضه داشت که مادر پیری دارم که اکنون بامن زندگی میکند .او را بردوش میگیرم وجابه جا میکنم واز درآمدم او را غذا میدهم .پلیدیها ونجاسات را از او می زدایم وبا اینحال از روی شرم وحیا چهره ام را از او برمی گردانم تا آنکه بدینوسیله او را تعظیم کرده باشم .آیا تلافی خدمات او در گذشته را کرده ام ؟رسول الله فرمودند :نه .برای اینکه شکم او جای تو بود وسینه هایش مشک تو وپاهایش مرکب تو ودامنش خوابگاه تو .او این کارها را میکرد و آرزوی زنده ماندن تو را داشت واکنون تو این کارها را میکنی ودوست داری بمیرد (مستدرک الوسائل،ج15،ص180)

پیامبر با این کلام افق بلندی را در رابطه با احترام به والدین ومخصوصا مادر برای ما گشودند وآن اینکه بر فرض که شما بتوانید از نظر ظاهری در دوران سالخوردگی پدر ومادر زحمات آنان را با روی گشاده جبران کنید ولی با اینحال حق آنان را اداءننمو ده اید چراکه وقتی مادر شما متحمل سختی برای تربیت وسلامت شما میشد با نادیده گرفتن تمام ناملایمات آرزوی زندگی صدساله شما را داشت واصلا به این امید به شما شیر میداد(لولا الامل ماارضعت والدٍة بولدها )ولی وقتی شما به آنان خدمت میکنید هنگام باز خوانی نهانخانه دلتان  ممکن است از مرگ احتمالی آنان ناراحت نشوید .کوتاهه اینکه ما هیچ وقت در نیت به پای پدر ومادرمان نمی رسیم .

حالا به نظر شما آیا تاسیس قارچ گونه خانه های سالمندان با این گزاره های دینی ما تطابق دارد ؟

دستهای مهربان مادری دلسوز در خانه سالمندان
برچسب ها : احترام به والدین برچسب ها : اخلاق