اینکه هنوز آفتاب قد کشیده بود یا نه، سرو صدای بچه ها بلند شده بود یا نه ویا اینکه سوال کننده چه قصد وغرضی داشت هیچ کدام را نمی دانم فقط در همین حد بما خبر رسیده است که شخصی که باز اسمش را هم نمی دانیم از امام چهارم ما پرسید: کیف اصبحت یابن رسول الله ؟ ترجمه ملا لغتی و فرهنگستانی اش یعنی چگونه صبح کردی اما روح مطلب و ترجمه داش مشتی اش یعنی چه حال وخبر یابن رسول الله؟ جواب امام سجاد صریح و بی پرده و بس شنیدنی بود. حضرت فرمودند از خواب بیدار شدم در حالی که هشت طلبکار دارم. مردی که سوال کرد بعید نیست که شاید گوش دگری هم قرض کرده باشد برای شنیدن فهرست بلند طلبکاران ادمی. نتیجه پیغامبر خاتم این چنین ادامه داد که اولین طلبکار خود خداست که ازمن واجبات را می خواهد. طلبکار دوم نبی و پیامبر خداست که ازمن سنت راطلب می کند. طلبکار سوم عیال و خانواده انسان است که قوت و خورد و خوراک ( و یخچال سای بای ساد و ال ای دی سامسونگ و ...!!) را می طلبد. طلبکار چهارمی هم هست به نام نفس که از شما شهوت حرام را می خواهد . طلبکار پنجم   ( که البت خودش رقم درشتی است)  شیطان است که از شما تبعیت و فرمانبرداری می خواهد( صرفا جهت آتیش!!!). سطر ششم مخصوص رقیب و عتید است که از شما صداقت در عمل و کردار را می خواهند،طلبکار هفتم جناب ملک الموت است که از شما چیز زیادی نمی خواهد الا روح کمی بزرگتان راو بلاخره طلبکار هشتم قبر دو متر و اندی شما است که جسد را می خواهد( کامل و ناقصش اصلا مهم نیست)

حدیث ادامه ندارد. راوی حق داشت که دیگر چیزی نپرسد. اگر من هم بودم رویم نمی شد که دیگر ادامه سخن کنم.همین هشت طلبکار اندازه کل عمرمان کفایت می کند.......

متن عربی حدیث را در این منبع ببینید: امالی شیخ طوسی ،ج1،ص641

 

 

 


برچسب ها : امام سجاد