در گوشه وکنار بعضی ذهن ها این سوال خاموش وجود دارد که اگر توصیفات امام درباره شهید مطهری نبود آیا او باز هم این قدر مطرح می شد ؟این پرسش گاه رنگ مغرضانه به خود می گیرد ودر جهت بی اعتباری اندیشه های آن استاد شهید مخصوصا در باره مسایل مربوط به چالش های عصر حاضر از قبیل حکومت اسلامی وحقوق فردی واجتماعی تمام اعتبار وداشته های او را خلاصه می کنند در یک تایید امام . شکی نیست که نباید تاثیر وبرد  کلام امام(ره)را از نظرها دور داشت .انقلابی که مرزهای سیاسی وصف بندی ابر قدرت ها را درهم شکست مسلما کلام رهبر زاهد ومجاهدش زمان ها را در می نوردد .با اینکه امام در تمجید افراد احتیاط زیادی داشت اما در مورد شهید مطهری چنین نگاشت که :  آثار وقلم وزبان او بی استثناء آموزنده وروانبخش است.و از همه مهم تر اینکه پیر جماران او را حاصل عمر خود معرفی کرد. همه اینها درست اما آنچه اندیشه مطهری را سرآمد گفتمان های خواص وتحصیل کرده گان جامعه نمود لیاقت فکری او در مقام تئوریسین انقلاب بود .از مهم ترین خصوصیات انقلاب اسلامی ایران این بود که برنامه و طرح راه در بسیاری از جوانب مشخص بود وسپس انقلاب به پیروزی رسیده بود .آنگاه که امام در نجف بحث های ولایت فقیه را به میان آورد وآن را موضوع درس خارج خود نمود در صدد این بود که بگوید ابتدا باید فکر ها به کرسی بنشینند وبعد متفکران .سخنرانی های شهید مطهری در قبل از انقلاب نقش مهمی در سامان یافتن بنیان فکری انقلابیون وهم چنین جلوگیری از انحراف عقیدتی آنها داشت .آنها که رفعت مقام شهید مطهری را فقط به خاطرتایید امام میدانند خوبست این را هم بدانند که کتاب خدمات متقابل اسلام وایران در قبل از انقلاب هشت بار تجدید چاپ شد .کتاب داستان وراستان او برگزیده یونسکو گشت ،حسینیه ارشاد به هنگام سخنرانی های او مملو از قشر تاثیر گذار جامعه بود

مطهری بمثابه باغبانی بود که ابتدا خود طراوت گل را با تمام وجود دریافته بود وسپس هر کس را به اندازه قابلیتش سیراب می کرد .گلشن مطهری برای هر طیف وسنی بوی خاص خودش را دارد .تعالیم او فرامنطقه ای وحتی جهانی است .سید حسن نصرالله در مصاحبه های متعدد  عوامل پایه ریزی عقیدتی حزب الله را کتب شهید مطهری وشهید صدر معرفی کرده است .گزافه نیست که بعضی روزنامه های غربی بعد از اتمام جنگ 33روزه اینچنین تیتر کردند که پیروزی شیعیان لبنان را نه به زبان عربی بلکه باید به زبان فارسی تبریک گفت.

آری امام پارتی شهید مطهری نبود بلکه خدا پارتی او بود.

کل وجه فان ویبقی وجه ربک ذوالجلال والاکرام
برچسب ها : شهید مطهری