خیلی از مفاهیم را تا خود انسان شخصا با آن برخورد نداشته باشد وبا کنه وجودش درک نکند خیلی راحت نمی تواند درباره آن اظها رنظر کند .مفهوم پدر هم یکی ازاین واژگان وشاید از مهم ترین آنها باشد .خیلی از تضاد های که بین بچه ها در سنین پایین ووالدین ایجاد میشود به این علت است که پدر ومادر از دبد بچه به چهان وپیرامون خویش نگاه نمی کنند .اگر بخواهید دقیقا مانند فرزندتان به چهان نگاه کنید واقعاسخت است .می دانید چرا ؟

چون مجبوریم برای ساعتی بجای دروغگو ،راستگو باشیم وبرای دقائقی با دید کاملا مهربانانه به انسانها وکلا چانداران دوروبرمان بنگریم !بگذارید راحت تر صحبت کنم .ما بزرگترها لازم نیست به بجه راستگویی را آموزش دهیم ویابرای صداقت پیشه کردن آنها را به کلاس خصوصی ببریم بلکه باید مواظب باشیم که آنها دروغگویی رایاد نگیرند ،آنهم نه از دوستان مریخی وعطاردی بلکه از شخص شخیص خودمان .

به تعبیر لطیفی کودکان عارف ترین موجودات کره زمین هستند وهنوز عهدوپیمان خویش با خدا را در ازاءیک حساب بانکی مختصر فراموش نکرده اند .این بزرگسالان چندماهه دوست دارند هنگامی که با آنها صحبت می کنید دقیقا همان برخوردوکرامتی را از خود نشان دهید که در دیدار یک وزیر ویایک کارخانه دار از خود به نمایش می گذارید .آنها می خواهند پاپی شان تمام توجهش در هنگام بازی به نورچشمانش باشدوپدر در مواقع خاصی هیچ توجهی به تلویزیون نداشته باشد ولو اینکه این جعیه جادویی در حال نشان دادن تقدیر رئیس جمهور از جناب پدر باشد !

ممکن است گاهی شما به بازی بجه ها نگاه کنید ودر دل خود بگویید این جه بجه ای است که هنوز نمی تواند دو تا ماشین را کنا رهم بگذارد اما اشتباه نکنید ،خواهش میکنم ماکت کودک را به هم نزنید .خوب دقت کنید ،بله ،درست است ،او یک صحنه تصادف را برای شما به تصویر کشیده است !براستی چه دنیای خوبی است دوران کودکی اما بشرط اینکه درآن در جا نزنیم ومثل خردسالان هشتاد ساله نشویم.

امیرحسین جان در حدود یک سال پیش
برچسب ها : کودک