سابقه عقاید باطل وهابیت به قرن هفتم هجری وشخصی بنام احمد بن تیمیه برمی گرددکه در شام (سوریه فعلی )ساکن بود.اودر برابرکتابی از علامه حلی به نام منهاج الکرامه کتابی را با عنوان منهاج السنه نگاشت واز این طریق ضدیت او با عقاید شیعیان به خوبی آشکار می شود.ابن تیمیه با شعار نواندیشی دینی!عقایدی را مطرح کرد که مهم ترین آنها این بود که مسائل دینی را فقط باید از کسانی بیاموزیم که در سه قرن اول می زیسته اند.یعنی اگر مساله ای تا سال300هجری مطرح شده بود به همان عمل می کنیم والا درباره آن توقف می نماییم.این حرف به نوعی بازگشت به عقب بود که با عنوان سلفی گری مطرح شد .ابن تیمیه این حرفهای تفرقه افکنانه رادقیقا  وقتی مطرح کرد که تازه جنگ های صلیبی بعد از مدت طولانی تمام شده بود وحمله مغول هم به سرزمین های اسلامی آغاز شده وتا بغداد ادامه پیدا کرده بود وطبیعتا مسلمانان بیش از هر زمان نیاز به وحدت کلمه داشتند.اما از آنجا که فساد در محیط علمی کمتر فرصت ابراز وجود پیدا می کند وشام هم در آن زمان از قطب های دانشی جهان اسلام به شمار می رفت حرف های ابن تیمیه برد چندانی نداشت واو بعد از دستگیر شدن ومخالفت بسیاری از علما سرانجام در زندان مرد وتا مدتی افکار او توسط دو شاگردش به نام ابن قیم جوزی وابن کثیر منتشر شد.پس از چندقرن افکار ابن تیمیه توسط محمد بن عبدالوهاب با شعار احیای توحید واماته شرک زنده شد .البته نه در یک محیط علمی بلکه در محیط جهل ونادانی یعنی سرزمین نجد در عربستان سعودی .با اینحال خیلی از بزرگان محلی با او مخالفت کردند که در راس همه آنان پدر وبرادر او قرار داشتند .با فروپاشی دولت عثمانی وهم چنین پیوند او با خاندان آل سعود که حاکمیت شبه جزیره عربستان را به دست گرفته بود و هم چنین به مدد شمشیر وجنگ کل عربستان به دست عبد الوهاب افتاد وبه عراق وبعضی مناطق دیگر حمله کرد ومرتکب جنایات بزرگی شد .او اضافه بر عقاید ابن تیمیه معتقد بود که آثار اسلامی به دلیل اینکه ممکن است دستاویزی برای شرک باشد باید از بین برود ووجود این عقیده احمقانه تا امروز باعث شده است که هر ساله بسیاری از نمادهای وتاریخ مجسم اسلام که در قرن های آینده باید زیربنای هویتی مسلمانان قرار گیر د از بین برود که در راس این جنایت ها تخریب وبی حرمتی نسبت به ائمه مدفون در قبرستان بقیع قرار دارد.مهم ترین نقطه انحراف وهابیت دربرداشت اشتباه از مساله توحید وشرک(توحید در عبادت)است که در این زمینه مطالعه کتاب التوحید والشرک فی القرآن الکریم تالیف آیت الله جعفر سبحانی بسیار مثمر ثمر است.

نکته آخر اینکه بر خلاف تصور بعضی ها اهل تسنن هم در مخالفت با وهابیت اقداماتی را در طول تاریخ انجام داده اند که از آن جمله می توان به تالیف بیش از هشتصد کتاب بر ضد وهابیت اشاره کرد .برای آگاهی از نام این مکتوبات می توانید به کتاب (معجم مولفات الاسلامیه فی الرد علی الوهابیه )مراجعه کنید

.
برچسب ها : وهابیت